20161007h20151972k y0frey50 ba9782707300676


psychanalyse
shizo-analyse
capitalisme